GDPR

INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV – KONTAKTNÝ FORMULÁR

v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

V súvislosti s vypĺňaním online kontaktného formulára dochádza k spracúvaniu osobných údajov, preto by sme Vás ako dotknutú osobu chceli informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

 

IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA A ZODPOVEDNEJ OSOBY

Obchodné meno:

G&G svetelné reklamy, s r.o.

Sídlo/adresa:

Nižná Úvrať 2588/23A, 040 01 Košice

  

IČO:

44 17 37 33

Kontakt:

e-mail: svetelnereklamy@gmail.com,  tel.: +421 905 660 739

 

Zodpovedná osoba:

V prípade otázok, ktoré sa týkajú osobných údajov, neváhajte kontaktovať zodpovednú osobu na nižšie uvedených kontaktných údajoch:

Tatiana Granda

Adresa:  Nižná Úvrať 2588/23A, 040 01 Košice

svetelnereklamy@gmail.com

 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje uvedené v tomto formulári slúžia výlučne na to, aby sme Vás mohli následne kontaktovať a odpovedať Vám na Vašu správu.

 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám:

Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii

Nie je

 

Príjemca v členskom štáte

(EÚ a EHP)

–  Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a     

    zálohovania elektronických údajov

–  Poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu)

 

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII

Nie je a ani sa nezamýšľa.

 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Po dobu, ktorá je nevyhnutná, aby sme Vám odpovedali na Vašu správu (do 30 dní)

 

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

–  právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR)

–  právo na opravu  Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR)

–   právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok čl.17 GDPR

–  právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR

–   právo na prenosnosť osobných údajov  podľa čl.20 GDPR

–  právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR

–  právo podať sťažnosť dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 – právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona OOÚ, viac informácií nájdete na www.dataprotection.gov.sk

Svoje práva môžete uplatniť písomne na kontaktných údajoch zodpovednej osoby alebo na kontaktných údajoch prevádzkovateľa, ktoré sú uvedené v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na ktoromkoľvek z uvedených kontaktných údajov.

 

POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS

Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa kontaktného formulára kedykoľvek odvolať, a to písomne na e–mailovú adresu svetelnereklamy@gmail.com. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

 

POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné.

V prípade, že máte záujem, aby sme Vás kontaktovali a odpovedali Vám na Vašu správu, budeme potrebovať Váš e-mail, prípadne iný kontakt. Následkom jeho neposkytnutia bude, že Vás nebude možné  kontaktovať, iné následky nie sú.

 

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný  účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie a ani profilovanie.